تک چاپی

تک چاپی مونوپرینت شکلی از چاپ است که در آن تصویر از یک سطح صاف یا “صفحه” پوشش داده شده ... ادامه مطلب